Гадаад худалдаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Буурай хөгжилтэй улс орнуудын экспорт импортын хэмжээнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээг эконометриксийн шинжилгээгээр илрүүлэн гаргахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч