Бизнесийн байгууллагын маркетингийн хольцын стратегийг оновчтой боловсруулах арга зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Уг судалгааны ажлаар бизнесийн байгууллагын нэн ялангуяа барилгын компанийн маркетингийн хольцын стратегийг оновчтой тодорхойлох арга зүйг боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс