Бизнесийн байгууллагын зар сурталчилгааны стратегийг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны зорилго нь бизнесийн байгууллагын зар сурталчилгааны стратегийг оновчтой боловсруулахад оршино. Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавьсан. Үүнд:

  • Говь ХК-ийн зар сурталчилгааны мэдээллийн хэрэгслийн өнөөгийн төлөв байдлыг судлах
  • Зар сурталчилгааны онол арга зүйг судлах
  • Зар сурталчилааны стратеги боловсрууларх арга зүйг судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч