Бизнес эрхлэгчдийн ур чадварыг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн ур чадварыг сайжруулах зорилготой. Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүллээ. Үүнд:

  • Жижиг, дунд бизнесийн байгууллагын бизнес эрхлэгчдийн ур чадварын өнөөгийн нөхцөл байдалд судалгаа хийх
  • Бизнес эрхлэгчдэд хэрэглэгдэх оновчтой онол арга зүйг судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч