Банк хоорондын өрсөлдөөн

Бүтээлийн тайлбар

Тус судалгааны ажлаар Монголын банкны салбарын өнөөгийн байдал дүн шинжилгээ өгч, түүн дээр тулгуурлан 13 арилжааны банкуудын гол хүчин зүйлүүдийг сонгож өрсөлдөх чадварыг тодруулахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч