Байгууллагын сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааын ажлын зорилго нь ажиллагсдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсноор тохиромжтой сургалтуудыг оновчтой зохион байгуулах гарцыг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч