Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголын өнөөгийн нөхцөлд байгууллагуудын мэдлэгийн менежмент нь инновацийн түвшинд хэр зэрэг нөлөөлж байгааг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч