Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголын өнөөгийн нөхцөлд байгууллагуудын мэдлэгийн менежмент нь инновацийн түвшинд хэр зэрэг нөлөөлж байгааг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч