Байгууллагын итгэлцлийн түвшингүүд дэх харьцуулалт судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөгийн нөхцөлд Монголын банк санхүүгийн байгууллагуудын итгэлцлийн түвшингүүдийг тодорхойлох, тэдгээрийг бусад улс орнуудын түвшингүүдтэй харьцуулж, дүгнэлт гаргахад энэхүү судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс