Ажиллагсдын стресст нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Бие хүний сэтгэл зүйн онол, ажлын байран дахь стрессийн талаарх орчин үеийн онол хандлагыг судалж, “Эрдэнэт” үйлдвэрийн ажиллагчдын стресс үүсэх үндсэн шалтгаанууд болон стресс үүсгэгч хүчин зүйлсийг судалж, ажиллагчдын бие хүний сэтгэл зүйн онцлогийг удирдлагын үйл ажиллагаанд харгалзан ажиллах боломжийн талаар өөрийн санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч