Ажилгүйдэл, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хамаарал

Бүтээлийн тайлбар

Ажилгүйдлийн түвшин бол хөдөлмөрийн зах зээл дэх эрэлт, нийлүүлэлтийнх нь нөхцөл байдлыг харуулах гол үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Ийм учир миний бие энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч