Ажил эрхлэгчдийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага хоёрын хувьд ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг тодорхойлж, идэвхжүүлэлтийн ямар хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг илрүүлэн, харьцуулан судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч