Аж ахуй нэгжийн дотоод хяналтын зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлаараа байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хэрхэн бодитой хэрэгжиж байгааг харах зорилгоор хийж гүйцэтгэж байгаа ба энэхүү зорилгынхоо хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч