Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн элэгдлийг тооцох арга зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Уул уурхайн салбарт ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж нь бусад сапбарт ашиглагдаж байгаа үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжөөс онцпог ялгаатай байдаг бөгөөд элэгдэл тооцохдоо ч үүнийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Олон улсын практикт энэ онцлогийг харгалзан тоног төхөөрөмжийг үйл ажиллагаанд оролцдог иж бүрдэл хэсгүүдэд ангилан бүртгэж, элэгдлийг нь тооцоолохдоо өөр өөр ашиглагдах хугацаа ашигладаг байна. Энэхүү дэвшилтэт бүртгэлийн системийг Монгол улсад нэвтрүүлэх зорилготойгоор тус сэдвийг сонгон дипломын ажлыг хийлээ.

Контентын хэсгээс