Эрүүл залуу хүмүүсийн мембран-редоксипотенциал гурван төлөв шугамыг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судлах

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүл залуу хүмүүст мембран-редоксипотенциалын гурван төлөв шугам” хамааралт цусны улаан эсийн доторх чөлөөт протоны хэмжээг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч