Хеликобактерийн шалтгаантай архаг гастритийн эмгэг бүтэц зүйн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Архаг гастритийн шалтгаан, эмгэг бүтэц зүйн зарим уялдааг тогтоох, Олон улсын нэгдсэн стандарт аргачилалыг өдөр тутмын оношлогоонд хэрэгжүүлэх, цаашид Олон улсын судалгаанд хамааруулах ажлын эхлэл болгохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч