Туршилтын амьтанд үүсгэсэн ходоодны шархлааны эмгэг загварт Гарбо-6 болон Гадир-11 жорын үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн

Бүтээлийн тайлбар

Гарбо-б болон Гадир-11 уламжлалт жоруудын усан идээшмэлийг бэлтгэн туршилтын амьтанд үүсгэсэн ходоодны шархлааны эмгэг загварт үзүүлэх нөлөөг судлах эорилгын хүрээнд дараах эорилтуудыг дэвшүүлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч