Трансфер фактор эдвенсдийн дархлал сэргээх үйлдлийг судалсан дүн

Бүтээлийн тайлбар

“Трансфер фактор”-ын дархлал сэргээх үйлдлийг уламжлалт анагаах ухаанд хэрэглэгддэг тамиржуулах үйлдэл бүхий “Тамиржуулагн” бэлдмэлтэй харьцуулан судлах ерөнхий зорилгыг дэвшүүлэн тавьж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч