Таримал сарьслаг хунчир, байгал гүүн хөх, гинкгобилоба ургамлын цус бүлэгнүүлэлтэнд үзүүлэх нөлөөг судалсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол орны нөхцөлд тарималжуулсан Сарьслаг хунчир (Astragalus membranaceus), Байгал гүүн хөх (Scutellaria baicalensis georgi), Гинкго-билоба (Ginkgo biloba) ургамлын цус бүлэгнэлтэнд үзүүлэх нөлөөг судлахад бидний судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч