Номхотгосон жоншны бүтцийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Эр жоншийг эмийн уламжпалт технологийн аргуудаар номхотгож гарган авсан эмийн түүхий адийн эрдэсжилт, бүтэц найрлагыг тогтоох зэргийг судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч