Гипертиреоз болон гипотиреоз өвчнүүдийн үед бодис энергийн солилцоо, иммунобиологийн 12 хэлбэршлийг тогтоосон судалгааны дүн

Бүтээлийн тайлбар

Гипертиреоз болон гипотиреоз өвчний харилцан адилгүй хөдлөл зүйн үе дэх бодис энергийн солилцооны 12 хэлбэршлийг тодорхойлж, А-Б-В шүтэлцээний дагуу тайлбарлах үүднээс дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч