Барбадин 0,5гр шахмал эмийн технологи, стандартчиллын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Цэх галуун таваг ургамлын газрын дээд хэсэгт анатоми, фитохимийн судалгааг хийж, тохиромжтой эмийн хэлбэрийг гарган авах ерөнхий зорилго тавьж ажиллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч