Мөнгөн электродын гадаргууд явагдах молекуляр процессийн спектроэлектрохимийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Металл электродын гадаргууд явагдах молекулын бүтэц, молекуляр процессийн өвөрмөц үзэгдлүүдийн шинж чанарыг туршлагаар илрүүлж, тал бүрээс нь системтэй судлахад ажлын гол зорилго оршино. Үүнтэй уялдуулан дараах асуудлуудыг дэвшүүлэн шийдвэрлэх зорилт тавьсан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч