Магистрантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл 2010 №5

Бүтээлийн тайлбар

2009-2010 оны хичээлийн жилийн жилд зохион байгуулсан магистрантын эрдэм шинжилгээний хуралд бүрэлдэхүүн сургууль бүрээс шалгарч эхний 3 байранд шалгарсан бүтээлийг эмхэтгэн нийтэд толилуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч