Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын бүртгэл, тайлагналын талаарх төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн өнөөгийн

байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, сайжруулах шаардлага, хэрэгцээг тодорхойлох,

нэг механиз болох татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг таниулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч