Санхүүгийн тайлан, татварын тайлангийн зөрүүг зохицуулан бүртгэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс зах зээлийн харилцаанд нийцэх эрх, үүрэг, хариуцлагын нэгдмэл

тогтолцоог бий болгоход төр, засаг, нийгмийн үйл ажиллагаа чиглэн байгаа үед

энэхүү илтгэлээ бичиж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч