Төрийн албан хаагчдын бие бялдрын хөгжлийн түвшин

Бүтээлийн тайлбар

Хэнтий аймгийн суугаа ажилтай төрийн албан хаагчдын бие бялдрын

хөгжлийн түвшинг тогтоох зөвлөмж боловсруулах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч