Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах ерөнхий хандлагыг судалсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Өнөө үеийн нөхцөлд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах хандлагад судалгаа хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгөх түүнд гарах өөрчлөлтийн чиг төлөвийг судалгааны үндсэн дээр тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч