Байгууллагын лавлах ба хайлтын систем

Бүтээлийн тайлбар

Төслийн гол зорилго нь байгууллагын лавлах хайлтын системыг буй болгохын тулд өгөгдлийн санд мэдээллийг компьютерт хадгалж боловсруулах, мэдээллийг оновчтой зохион байгуулах, богино хугацаанд мэдээллийг боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд