Өрхийн санхүүгийн боловсрол

Бүтээлийн тайлбар

Өрх гэр бүлд зориулан өрхийн санхүү бүртгэлийн дэвтэрийг энгийн боловсронгуйгаар зах зээлд гарах болно. Өрх гэр бүлийн олон асуудлыг нэг болох орлого зарлагын хувиарлалт нэг ёсны санхүүгийн төлөвлөгөө зохиож, төсвөө урьдчилан тооцох боломжийг бид олгоно.

Контентын хэсгээс