Эгэл эрдэмлэг

Бүтээлийн тайлбар

Даяаршиж байгаа дэлхийн тэргуулэх орнуудын дээд боловсролын хөгжлийн чиг хандлага, шинжлэх ухааны шинэ мэдлэг, мэдээлэл, танин мэдэхуйн арга зуй, удирдахуйн ухааны менежментийн ололтыг анхааралтай судалж, өндөр шалгууртай, олон сонголт бухий ажлын байрны шаардлага хангахуйц мэргэжилтэн бэлтгэхийг та бид зорьж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд