Эрдэнэт хотод тэнгис кино театр байгуулах

Бүтээлийн тайлбар

Эрдэнэт хотод тэнгис кино төатрийн салбар байгуулах боломжийг тодорхойлж төслийг боловсруулахад оршино.

Эрдэнэт хотод кино төатр байгуулах боломжийг тодорхойлох

Эрдэнэт хот”-д Тэнгис кино театрын салбар байгуулах

Эрдэнэт хотод кино төатр байгуулах төслийг боловсруулах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч