Гэр бүлийн жуулчны бааз байгуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа жуулчны баазууд нь нэгэн хэвийн үйлчилгээ зонхилсон байдаг. Энэ утгаараа гэр бүлд чиглэсэн буюу тэдний хүүхдүүдэд чиглэсэн мөн эцэг эхчүүдэд зориулсан үйлчилгээ дутмаг байдаг учир гэр бүлийн жуулчны бааз байгуулах зайлшгүй шаардлага байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч