Хэл заах аргачлал

Бүтээлийн тайлбар

2008-2009 оны хичээлийн жилээс эхлэн төгсөх ангийн оюутнуудын “төсөл” бичих болсонтой хобогдуулан ’’Second language- Content area” номыг орчуулах болсон. Өөрсдийн эзэмшиж буй мэргэжилдээ тус дөхөм болохуйц орчуулгын бүтээл гаргах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч