Сүүн сондор үнээний фермерийн төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Сүүн сондор ХХК -ийг түүхий эдээр хангах Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэн, хөдөө аж ахуйн тэр тусмаа сүү, сүүн бүтээгдэхүүн и й үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх замаар олон улсын жишиг, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч