Онош #59

Бүтээлийн тайлбар

Эмнэлэгийн ариутгалын үйл ажиллагааг тусламж үйлчилгээний шатлалаар харьцуулан судлах цаашид боловсронгуй болгох санал зөвлөмж боловсруулах зорилго тавьж ажиллалаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч