Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, түүнийг бууруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих шилжилтийн үе эхэлснээр хүн амын амьжиргааны түвшин эрс доошилж, ажилгүйдэл, ядуурал ихэссэн явдал хүн амын эмзэг хэсэг болох хүүхдэд нэн хүнд туссан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч