Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал , эрүүл ахуй соёлыг төлөвшүүлэх асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд хандах хандлагыг судалж сөрөг хандлагаас үүсэх үндсэн шалтгааныг ангилж соёлд сургах арга замыг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч