Үйлчилгээний байгууллагын бүлгийн харилцаа

Бүтээлийн тайлбар

Харилцааны үндсэн дээр хүний амьдрал хөгжил, дэвшилд хүрсэн гэж тодорхойлж болох юм

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч