Ургийн бичиг ба Удмын өнөөгийн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Монголчуудын хүн амын дундах ураг удмын талаарх ойлголт, өнөөгийн бодит байдлыг дүгнэх зорилготой

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч