Сургалтын технологид математик загвар хэрэглэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Боловсролын хямралын нэг гол шалтгаан бол шинжлэх ухаан техникийн ололт дэвшдлийг тэр болгон ашиглахгүй математик сэтгэлгээ дутагдаж байгаатай холбоотой юм. Сургалт бол тодорхой зорилго чиглэлтэй үр дүн нь зайлшгүй гарч байх ёстой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч