Сурах бичгийн иж бүрэн арга, түүний дэвшилттэй, ашигтай тал

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үед дээд боловсролын системд тэргүүлэх байрыг эзэлж байгаа орнуудын нэг болох ХБНГУ-ын дээд сургуулиудад өргөн хэрэглэж байгаа “Сурах бичгийн иж бүрэн аргыг” өөрийн орны нөхцөлд хэрэглэх боломж, түүний дэвшилтгэй талуудыг илэрхийлэхийг зорилго болголоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч