Өвөрхангай аймгийн аяллыг календарчилсан төлөвлөгөө боловсруулах боломж

Бүтээлийн тайлбар

Өвөрхангай аймагт зохиогдож буй үйл явдалын аяллыг нэгдсэн календарь гаргах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч