Мэдлэгийг удирдаж , бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн амьдралын сайн сайхныг бий болгох гол хүчин бол бүтээмж бөгөөд бүтээмжийг хэрхэн дээшлүүлэх тухай асуудал нь эдийн засгийг бүрдүүлэгч зургаан хүчин зүйл:

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч