Монгол улсын шатахуунын зах зээлийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улсад нефть, нефтийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ хэрхэн өсөж байгаад дүн шинжилгээ хийх, нөлөөлж буй хучин зүйлүүдийг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч