Менежментийн ёс зүй, Бизнесийн байгууллагын нийгмийн хариуцлага

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн байгууллагуудын ёс зүйн хариуцлагын нэг хэлбэр нь нийгмийн хариуцлага ба байгууллагууд нийгмийн хариуцлагаа хэр зэрэг ухамсарлан ёс зүйн хэм хэмжээгээ хэр зэрэг барьж ажилладгийг сүүлийн жилүүдэд явуулсан судалгааны үр дүн харуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч