Компанийн санхүүгийн эрсдэл тооцох аргачлалыг боловсронгуй  болгох асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгаандаа хөрөнгийн биржид хувьцаагаа арилжаалдаг Монголын эдийн засагт томоохон хувь нэмэр оруулж буй хувьцаат компаниудын дампуурлын эрсдлийг тодорхойлон, шинжлэхийг гол зорилгоо болголоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч