Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг шүүхээр хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудалд ,шийдвэрлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны зорилго нь компани дахь жилсиг хувьдаа эзэмшигч болон үнэт цаасны зах зээл дээр эзэмшиж буй хувьцаагаараа хөрөнгө оруулагч болж байдаг жижиг хувьдаа эзэмшигчдийн эрх ашиг сонирхлыг зохистойгоор хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхэд гарц хайхад орших болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч