Байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах зарим боломж

Бүтээлийн тайлбар

Компаний өнөөгийн үйл ажиллагааг судалсны үндсэн дээр хямралын үөийн маркөтинг хэрхэн хийж, үүнийг яаж давж гарах шинэлэг арга замыг бий болгох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч