Хүлэмжийн аж ахуй

Бүтээлийн тайлбар

Орон нутгийн нарийн ногооны хэрэгцээг хангах зорилгоор хүлэмжийн аж ахуй байгуулна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч