Өндөр технологи шингэсэн экспортын бүтээгдэхүүнийг бий болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын экспортын бүтээгдэхүүний бүтэцэд судалгаа хийж үзэхэд өндөр технологи шингэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ ганцхан хувь байгаа нь ямар учраас ийм доогуур үзүүлэлт гардагийн нууцыг тайлах зорилго агуулж судалгааныхаа чиглэлийг түүн рүү хандуулсан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч